Painel de Controle

4b4f9b2a-99a7-4a0c-ac42-191e97e68878.jpg

Inserindo Imagem

whatsapp-image-2020-08-20-at-11.56.03-3.jpeg

Tamanho da Imagem

whatsapp-image-2020-08-20-at-11.56.04-2.jpeg

Enviar várias imagens

whatsapp-image-2020-08-20-at-11.56.03-1.jpeg

Editando módulos

whatsapp-image-2020-08-20-at-11.56.03.jpeg

Inserindo Licitações

whatsapp-image-2020-08-20-at-11.56.04-2.jpeg

Inserir Notícias

whatsapp-image-2020-08-20-at-11.56.03-1.jpeg

Editando Páginas do Site

whatsapp-image-2020-08-20-at-11.56.03.jpeg

Categorias de Imagens

whatsapp-image-2020-08-20-at-11.56.04.jpeg

Administrar Imagens

whatsapp-image-2020-08-20-at-11.56.03-2.jpeg

Banner de Destaque

whatsapp-image-2020-08-20-at-11.56.04-1.jpeg

Configurar E-mail

4b4f9b2a-99a7-4a0c-ac42-191e97e68878.jpg

Editando Notícias

whatsapp-image-2020-08-20-at-11.56.03-2.jpeg

Telefones Úteis

whatsapp-image-2020-08-20-at-11.56.04-1.jpeg

Enviar Imagens

4b4f9b2a-99a7-4a0c-ac42-191e97e68878.jpg

Imagens na Notícia

whatsapp-image-2020-08-20-at-11.56.03-3.jpeg

Arquivo em PDF

whatsapp-image-2020-08-20-at-11.56.04.jpeg